Obec Bertotovce prevádzkuje dve školské zariadenia - základnú školu a materskú školu.
Základná škola v Bertotovciach patrí do siete málotriednych škôl , ktoré majú aj v dnešnej dobe stále svoje opodstatnenie. Rozdiely medzi tradičnou plnoorganizovanou a málotriednou školou nie sú veľké, obidva typy v plnej miere zabezpečujú výchovnú a vzdelávaciu funkciu. V poslednom čase sa však v rámci racionalizácie a úspor v rezorte školstva stále častejšie objavujú názory, podľa ktorých je prevádzka takýchto škôl pre štát zbytočným luxusom a ich zrušením by sa ušetrili nemalé finančné prostriedky, ktoré by sa spätne mohli použiť na zabezpečenie chodu, riešenie problémov a havarijných stavov plnoorganizovaných škôl. Je ozaj pravdou, že žiadna škola to dnes so svojou prevádzkou nemá ľahké, riešiť však zlú situáciu plošným rušením málotriedok, môže narobiť viac škody ako osohu. Trochu iný pohľad na problematiku a život dedinskej málotriednej školy vám možno ponúkne www stránka bertotovskej školy.
Viac...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Materská škola v Bertotovciach je jednotriednou materskou školou. V školskom roku 2005/2006 ju navštevuje 18 žiakov.
Riaditeľkou materskej školy je Alžbeta Obcovičová, učiteľkou Jana Kurincová.
Po prechode kompetencií na obce a mestá sa Materská škola v Bertotovciach stala originálnou kompetenciou Obecného úradu v Bertotovciach, ktorý je jej zriaďovateľom.
Viac...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
naspäť