Pozvánka na 1. krízovú schôdzu OZ (9. 1. 2019)
 
  Zvozový kalendár ENVI-GEOS - komunálny odpad (10. 1. 2019)
 
  Zvozový kalendár KOSIT - triedený zber (10. 1. 2019)
 
 

Oznámenie o vyplácaní náhrady za užívanie poľovných pozemkov
poľovného revíru JALTA - v
erejná vyhláška (14. 1. 2019)

 
  Pozvánka na 3. riadne zasadnutie OZ (24. 1. 2019)
 
  Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov - informácia o čipovaní psov a chove ošípaných (28. 1. 2019)
 
  Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu (28. 1. 2019)
 
  Postup registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu (28. 1. 2019)
 
  Postup registrácie chovov - Príloha č. 1 (28. 1. 2019)
 
  Postup registrácie chovov - Príloha č. 2 (28. 1. 2019)
 
  Nový zvozový kalendár 2019 platný od 1. 02. 2019 (1. 2. 2019)
 
  Oznámenie o uložení zásielky - Voľby do európskeho parlamentu (6. 2. 2019)
 
  Ochrana lesov a prírody pred požiarmi (5. 3. 2019)
 
  Pozvánka na 4. zasadnutie OZ (13. 3. 2019)
 
  Pozvánka na verejnú schôdzu občanov obce Bertotovce dňa 22. 03. 2019 o 17,00h. (19. 3. 2019)
 
  Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácií výrubov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky (19. 3. 2019)
 
  Pozvánka na 5. zasadnutie OZ (29. 3. 2019)
 
  VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy v Bertotovciach (24. 4. 2019)
 
  Deň matiek - pozvánka (9. 5. 2019)
 
  Pozvánka na 6. zasadnutie OZ (12. 5. 2019)
 
  Záverečný účet obce za rok 2018 - návrh (24. 5. 2019)
 
  Príloha k záverečnému účtu obce Bertotovce za rok 2018 (24. 05.
2019)
 
  Pozvánka - Deň detí, 9. 6. 2019 (4. 6. 2019)
 
  Pozvánka na 7. zasadnutie OZ (12. 6. 2019)
 
  Záverečný účet obce za rok 2018 - schválený (14. 6. 2019)
 
  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Bertotovce za rok 2018 (14. 6. 2019)
 
  Zverejnenie zámeru predať majetok obce priamym predajom (19. 6. 2019)
 
  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (19. 6. 2019)
 
  Pozvánka na 8. zasadnutie OZ (8. 7. 2019)
 
  Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov (19. 7. 2019)
 
 
Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov obce Bertotovce (19. 7. 2019)
 
 
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (5. 8. 2019)
 
 
Verejná vyhláška - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bertotovce (5. 8. 2019)
 
 
Verejná vyhláška - Oprava miestnych komunikácií v obci Bertotovce (19. 8. 2019)
 
 
Situačný výkres - Oprava miestnych komunikácií v obci Bertotovce (19. 8. 2019)
 
 
Pozvánka na 9. zasadnutie OZ (20. 8. 2019)
 
 
naspäť