Dohoda o skončení Zmluvy o zabezpečení nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi obce
(10. 1. 2019)

 

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu (21. 1. 2019)

 

Notárska zápisnica a Dohoda o urovnanie záväzkov s firmou EKOFIT (21. 1. 2019)

 

Zmluva o dielo - vedenie účtovníctva (21. 1. 2019)

 

Zmluva o členstve (1. 2. 2019)

 

Zmluva č. ZO/2019A20480-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa (4. 2. 2019)

 

Dodatok č. 1 k zmluve z 23. 9. 1999 (18. 2. 2019)

 

Dodatok č. 2 k zmluve z 27. 12. 2002 (18. 2. 2019)

 

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (3. 4. 2019)

 

ENVI - PAK, a. s. - Zmluva č. VMI0202201901 uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (15. 4. 2019)

 

Príloha č. 1 k zmluve č. VMI0202201901 (15. 4. 2019)

 

Príloha č. 2 k zmluve č. VMI0202201901 (15. 4. 2019)

 

Príloha č. 3 k zmluve č. VMI0202201901 (15. 4. 2019)

 

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201905497 (9. 5. 2019)

 

Poistná zmluva - UNIQA poisťovňa a. s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava (24. 6. 2019)

 

Dodatok č. 1 k Zmluve o terminovanom úvere č. 40/004/16 - Prima Banka Slovensko a. s. (17. 5. 2019)

 

Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere 40/030/12, Municipálny úver - Univerzál - Prima Banka Slovensko a. s. (17. 5. 2019)

 

Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-19-0397_ZoD 2018/ OBEC - Kosit a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice (4. 6. 2019)

 

Príloha k zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0397_ZoD 2018/ OBEC. (4. 6. 2019)

 

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie - TD s. r. o., Agátová 31, 040 14 Košice (6. 6. 2019)

 

Zmluva o zabezpečovaní vykonávania pracovnej zdravotnej služby - 3Fin s. r. o., Levočská 11, 080 01 Prešov (24. 6. 2019)

 

Kúpna zmluva č. 30201/KZ-001/2019/Bertotovce/1318/NY - Národná diaľničná spoločnosť a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. (12. 7. 2019)

 

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (5. 8. 2019)

 

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - O2 Slovakia, s. r. o.,
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO:35 848 863 (7. 8.
2019)

 

Zmluva č. WO/2019A20480-1 o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta - osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO:50528041 (9. 8. 2019)

 

Zmluva o prenose čísla - Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (14. 8. 2019)

 

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A13795272 - Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (14. 8. 2019)

 

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A13795272 - Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (14. 8. 2019)

 

Zmluva o poskytovaní poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činností, administratívna, normotvorná a právna pomoc - MOAD s. r. o., Jesenná 6, 040 01 Košice (15. 8. 2019)

 

Dohoda o urovnaní - LORENMEDICAL s. r. o., Farská 72, 059 92 Huncovce, IČO:48 147 796 (16. 08.2019)

 

Nájomná zmluva č. 01/2019 - KNG, s. r. o., Bernolákova 7, 080 01 Prešov, IČO: 36 510 718 (17. 09.2019)

 
 
naspäť